https://www.linotype.com/es/catalog/promotions.html
Valery Zaveryaev - Linotype Font Designer Gallery

Valery Zaveryaev

The Russian type designer Valery Zaveryaev was born 1977 in Bryansk.